Wzrost konkurencyjności firmy MAXSTONE w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej

Wzrost konkurencyjności firmy MAXSTONE w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej

MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MAX-STONE w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, z Działania 1.4 Wzór na konkurencję, projekt o nr POPW.01.04.00-18-0007/20.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności firmy MAX-STONE poprzez rozwój oferty produktowej oraz zbudowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także wzrost wykorzystania wzornictwa w jej działalności.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Wzmocnienie marki poprzez działania marketingowe, materiały wsparcia sprzedaży i kompleksową identyfikację wizualną, wprowadzenie nowej marki oraz submarek
  • Rozszerzenie kanałów sprzedaży
  • Rozbudowę oferty produktowej, w tym o okładziny dekoracyjne wykonane z innych materiałów
  • Opracowanie procedur rozwoju nowego produktu, dzięki którym firma zdobędzie niezbędne kompetencje wdrażania nowych produktów

Działania w zakresie zmodernizowania aktualnych linii produkcyjnych, automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych, a także uzupełnienia parku maszynowego.

  • W ramach projektu nastąpi wdrożenie następujących działań, stanowiących rekomendacje opracowanej w etapie I strategii wzorniczej:
  • Działania związane z zaprojektowaniem innowacji produktowej w postaci 6 nowych linii produktowych
  • Działania związane z zaprojektowaniem innowacji marketingowej, w tym m.in. zaprojektowanie nowych logo w odniesieniu do marki i submarek, zaprojektowanie architektury marki oraz języka wizualnego marki oraz każdej z submarek, zaprojektowanie materiałów reklamowych
  • Działania związane z usprawnieniem parku maszynowego, w tym m.in. zakup zautomatyzowanego mieszalnika do gipsu, dwie suszarnie, drukarka cyfrowa i inne.
  • Działania związane z zaprojektowaniem innowacji organizacyjnej oraz procesowej, w tym m.in. opracowanie procesu rozwoju nowego produktu, zaprojektowanie procesów produkcji poszczególnych produktów, zapewnienie wzorom produktów prawnej ochrony i komunikatów marketingowych.

Wartość projektu: 6 197 416,50 PLN
Dofinansowanie: 3 000 000,00 PLN

Załącznik:

Informujemy, że MAXSTONE sp. z o.o. s.k. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MAX-STONE dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego betonowego kamienia elewacyjnego posiadającego właściwości samoczyszczące”
nr RPPK.01.04.01-18-0003/20 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP. Celem głównym projektu jest poszerzenie asortymentu o innowacyjne w skali świata produkty elewacyjne w postaci innowacyjnego kamienia elewacyjnego z dodatkiem specjalnej domieszki uszczelniającej zapobiegającej szybkiemu pokrywaniu się ich brudem oraz ułatwiającej późniejszą bezobsługową eksploatację elewacji (samoczyszczenie).

Wartość projektu: 6 150 000,00PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 750 000,00 PLN

Załącznik: